Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
23:05:50 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesLlicència d'obra majorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment S'ha de sol·licitar la llicència d'obra quan les obres a realitzar tinguin una complexitat tant tècnica com a constructiva i econòmica que suposin alteració del volum de l'ús objectiu de les instal·lacions i serveis d'ús comú, afectin al disseny exterior, a la fonamentació, a l'estructura o a les condicions d'habitabilitat o seguretat dels locals de negoci en sòl residencial i per les quals es requereix, per a la seva tramitació i consecució, projecte tècnic.

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte La persona interessada o el seu representant.

Termini de presentació Durant tot l'any, prèviament a l'inici de les obres.

Lloc de presentació De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud corresponent i degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Direcció Plaça de les Eres, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.

Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol.licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment de sol·licitud de llicència d'obra menor, amb la documentació en format digital.

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el conveni oportú.

En els altres supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Tributs

TAXA: 0,5% del pressupost.

IMPOST: 2,4% del pressupost.

EXEMPCIONS: les establertes en les ordenances.

Òrgan gestor Obres i urbanisme.

Òrgan que resol Resolució d'alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació 3 mesos.

Efectes del silenci administratiu Negatiu.

1. Els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsòl que s'indiquen a continuació
requeriran de l'acte exprés de conformitat, aprovació o autorització administrativa que sigui preceptiu
segons la legislació d'ordenació territorial i urbanística:

a. Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques
en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel· lació.

b. Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta.

c. La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, puguin afectar al
paisatge.

d. La primera ocupació de les edificacions de nova planta i de les cases al fet que es refereix la lletra c)
anterior.

2. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa legitimarà a l'interessat
que hagués deduït la sol·licitud per entendre-la desestimada per silenci administratiu.

Recursos possibles Recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, davant l'alcaldia de l'Ajuntament, en el termini d'UN MES a comptar a partir de l'endemà de rebre la present notificació.

Contra la denegació expressa al recurs de reposició podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 MESOS, comptats a partir del dia següent a la notificació, davant del Jutjat d'aquesta jurisdicció.
Si transcorregut el termini d'UN MES des de la interposició del recurs de reposició no hagués recaigut resolució expressa, aquest s'entendrà desestimat, podent interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de 6 MESOS, comptats a partir del dia següent a aquell en què es produeixi la desestimació, davant del Jutjat d'aquesta jurisdicció.

Pot, a més interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimi oportú.

Observacions Si en finalitzar l'obra desitja que se li retorni la fiança i/o aval, haurà de sol·licitar-ho mitjançant la instància de devolució de fiança i/o aval i adjuntar el certificat de l'abocador autoritzat, el certificat de final d'obra i fotografies de les obres realitzades.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud de llicència d'obra.: Sol·licitud de llicència d'obra. Obligatori Ambdues
Projecte: Projecte tècnic (2 còpies en suport paper i 1 còpia en suport digital). Obligatori Ambdues
Estudi: Estudi bàsic de seguretat i salut. Obligatori Ambdues
Informe: Assume tècnic. Obligatori Ambdues
Títol: Certificació del constructor. Obligatori Ambdues
IAE: Alta IAE o equivalent constructor. Obligatori Ambdues
Assegurança: Segur de responsabilitat civil constructor, amb pòlissa vigent que cobreixi un capital mínim assegurat de 300.000,00 euros. Obligatori Ambdues
Contracte: Còpia del contracte d'acceptació de residus d'obra amb gestor autoritzat. Obligatori Ambdues
Per a la devolució de la fiança i/o aval: S'haurà d'aportar (fer-ho a través del servei de Sol·licitud general)

Sol·licitud de devolució de fiança i/o aval.

-Certificat de l'abocador autoritzat.

- Certificat de final d'obra.

- Fotografies de l'obra realitzada.
Opcional Ambdues

Normativa
L 7/1985 Article 21.1 ll) i 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
L 3/2012 Articles 73, 74, 187 i següents de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
RDL 2/2004 Articles 20 a 27 i 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L 30/92 Articles 31, 34, 70, 79, 82.a, 84, 87 i 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i/o Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
DL 2/2003 Article 53.1.r) i 236.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D 1795/1995 Article 71 a 88, 298.3, 301.2 del Decret 1795/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
OFICIO Ordenances fiscals vigents, de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicència urbanística.
OGRCR Ordenança no fiscal vigent, de gestió de residus de la construcció i runes.
RDL 781/1986 Article 24.e) del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
RD 1720/07 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica