Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
23:49:57 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol· licitud de material i equipamentNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Mitjançant aquest procediment les associacions sense ànim de lucre podran sol·licitar a l'ajuntament la
cessió de material i equipaments locals, per a actes públics.


No se cedirà ni a particulars ni a les associacions abans esmentades per a actes privats.

La cessió del material estarà condicionada a la disponibilitat del mateix per coincidència o no d'altres
actes que puguin haver estat fixats amb antelació, tant per altres entitats com pel propi ajuntament.


L'ajuntament, en cas de no disposar de material propi, no estarà obligat en cap cas a proporcionar
el material sol·licitat.

L'entitat sol·licitant haurà de buscar una data alternativa
en la qual pugui haver-hi disponibilitat d'aquest material.


Una vegada rebuda la sol·licitud, la petició rebrà resposta tant positiva com negativament en
un termini no superior a 72 hores (explicades en dies hàbils, de dilluns a divendres).

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte Associacions sense ànim de lucre.

Termini de presentació Aquesta sol·licitud es farà en un termini no inferior a 15 dies previs a la data de l'acte en
qüestió. En cas que aquesta condició no es compleixi, l'ajuntament podrà revocar la cessió per causes
tècniques derivades de la falta de temps de la petició.

Lloc de presentació - De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud
corresponent i degudament complimentada i tota la documentació requerida per a la tramitació del
procediment. Adreça PLAÇA DE LES ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.


- Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament
complimentada i els documents requerits en el procediment.


- A través del Registre Telemàtic, sens falta d'identificar-se amb certificat digital o DNIe.


- En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la
de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren
l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.


- En els altres supòsits contemplats en l'article 38.4 de la llei 30/1992 Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Tributs Servei gratuït.

Òrgan gestor Atenció ciutadana.

Termini màxim de resolució i notificació Una vegada rebuda la sol·licitud, la petició rebrà resposta tant positiva com negativament en un termini
no superior a 72 hores (comptades en dies hàbils, de dilluns a divendres).

Observacions L'entitat sol·licitant haurà de recollir el material sol·licitat en horari laboral de l'ajuntament, que és de
dilluns a dissabte, de 09:00 a 14:00 h, i dimecres també de 17:00 a 21:00 h.

S'haurà de concretar una hora amb l'agutzil, que farà el lliurament. Únicament en cas de petició
d'entarimats, taules i cadires, l'ajuntament farà el transport de lliurament i recollida, i muntatge i
desmuntatge només d'entarimats.


L'entitat sol·licitant es farà responsable de la tornada del material cedit en el mateix estat en el qual
s'hagi lliurat o de justificar-se en cas de produir-se qualsevol dany al mateix.


La tornada del material es farà en els mateixos horaris que el lliurament.

L'ajuntament ha de promoure el civisme i les bones pràctiques tant en els seus actes com en els que
afavoreixi. Per aquest motiu:


a. En cas que el material sigui per a un acte en el qual es generin residus, l'entitat
sol·licitant queda obligada a fer una separació dels mateixos en la forma habitual
(ENVASOS, PAPER, CARTRÓ, VIDRE, ORGÀNICA). L'ajuntament facilitarà els
contenidors necessaris, degudament senyalitzats segons el tipus de residu pel qual
es necessitin. Per aquest motiu, si és el cas, cal incloure en la llista de material
el nombre i tipus de contenidors requerits. L'ajuntament s'encarregarà de gestionar la recollida i buidatge
dels contenidors cedits.

b. L'entitat sol·licitant es compromet a fer un bon ús del material sol·licitat i que l'acte que organitza no
ultrapassarà els límits raonables que permeten una
convivència cívica i pacífica, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordenança Municipal
reguladora de la Convivència Ciutadana, Protecció del Mitjà i de la Via Pública.


El no compliment d'aquest punt pot ser causa de no cessió de material en el futur.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud material y equipaments: Sol·licitud degudament complimentada segons l'article 70 de la llei 30/1992. Obligatori Ambdues
Programa: S'ha d'adjuntar el programa de l'acte. Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
RD 1720/07 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica