Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
00:06:19 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol·licitud de cita amb càrrec públicNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Si vostè desitja concertar una cita amb algun dels càrrecs públics pot fer-ho a través
d'aquesta via.


Si la cita és amb alcaldia, haurà de ser concertada pel dimecres a la tarda en horari
comprès entre les 18:00 i les 19:00 hores, les entrevistes fixades solen tenir una durada de 15
minuts, en el cas que presumeixi que pels motius de la mateixa es pot excedir d'aquest
temps faci'ns-ho saber.

En el cas dels/les regidors/es, una vegada ens arribi la petició consultarem les agendes.

En tots dos casos ens posarem en contacte amb vostès per confirmar la reunió.

Recordi que la simple petició NO confirma la cita.

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de presentació Qualselvol moment de l'any
Lloc de presentació De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud corresponent i degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles

Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment presentació de queixes i suggeriments, amb la documentació en format digital.

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el conveni oportú.


En els altres supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tributs Servei gratuït.

Òrgan gestor Negociat d'atenció ciutadana. .

Efectes del silenci administratiu No ha de donar-se, en el cas que no confirmem la cita, li recomanem que es posi en
contacte amb nosaltres prèviament per assegurar la disponibilitat del càrrec i evitar
desplaçaments innecessaris.

Observacions Recordi que la simple petició NO confirma la cita.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud general: Sol·licitud degudament emplenada segons article 70 de la llei 30/1992. Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
RD 1720/07 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica