Usuari anònim
Connectar
10:22:27 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol·licitud de cita amb càrrec públicNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Si vostè desitja concertar una cita amb algun dels càrrecs públics pot fer-ho a través
d'aquesta via.


Si la cita és amb alcaldia, haurà de ser concertada pel dimecres a la tarda en horari
comprès entre les 18:00 i les 19:00 hores, les entrevistes fixades solen tenir una durada de 15
minuts, en el cas que presumeixi que pels motius de la mateixa es pot excedir d'aquest
temps faci'ns-ho saber.

En el cas dels/les regidors/es, una vegada ens arribi la petició consultarem les agendes.

En tots dos casos ens posarem en contacte amb vostès per confirmar la reunió.

Recordi que la simple petició NO confirma la cita.

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de presentació Qualselvol moment de l'any
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Tributs Servei gratuït.

Òrgan gestor Negociat d'atenció ciutadana. .

Efectes del silenci administratiu No ha de donar-se, en el cas que no confirmem la cita, li recomanem que es posi en
contacte amb nosaltres prèviament per assegurar la disponibilitat del càrrec i evitar
desplaçaments innecessaris.

Observacions Recordi que la simple petició NO confirma la cita.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud general: Sol·licitud degudament emplenada. Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Ley 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Séctor Público.
Reglamento 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica