Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
00:22:54 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesDomiciliació bancàriaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Mitjançant aquest procediment el ciutadà / na pot demanar la domiciliació
bancària, o si és el cas la modificació de les dades d'aquesta, d'aquells tributs de
caràcter periòdic, perquè d'aquesta manera se li descompti directament del
compte que s'hagi aportat.

IBI.

Aigua.

Escombreries.

Circulació.

Clavegueram.

Cementiri.

Jardí d'infància.

Altres.


El fet de domiciliar el pagament dels mateixos ens aportarà avantatges com ara no
haver de desplaçar-nos i fer cues innecessàries per al pagament dels tributs, així com
la tranquillitat de saber que es procedirà a realitzar el descompte en forma i termini,
complint d'aquesta manera amb les obligacions tributàries corresponents.

Forma d'inici Instància de part

Subjecte Persona física o jurídica

Termini de presentació Perquè tingui efecte la domiciliació o el canvi de la mateixa, haurà de ser presentada la
sol·licitud:


En el cas dels rebuts anuals, el canvi haurà d'efectuar-se abans del 30 de desembre de l'any
anterior.

Per a rebuts trimestrals, el canvi haurà de realitzar-se 10 dies abans d'acabar el trimestre.
Rebuts mensuals, abans del mes anterior a l'efecte del cobrament del següent.
Lloc de presentació De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud corresponent i degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles

Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment presentació de queixes i suggeriments, amb la documentació en format digital.

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el conveni oportú.


En els altres supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tributs El servei de domiciliació és gratuït.

Però mitjançant el mateix es procedirà a realitzar el pagament dels diferents tributs d'acord
amb l'Ordenança fiscal municipal de l'Ajuntament.

Òrgan gestor Negociat de tresoreria
Observacions Serà necessari perquè sigui efectiu que es facin conforme als terminis abans assenyalats.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud domiciliacions bancàries: Sol·licitud degudament emplenada, aportant totes les dades necessàries segons l'art.
70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Important indicar
concepte, referència del tribut, titular del compte, beneficiari de la prestació i, per
descomptat el número de compte, etc.
Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
RD 1720/07 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica