Usuari anònim
Connectar
10:43:21 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesDomiciliació bancàriaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Mitjançant aquest procediment el ciutadà / na pot demanar la domiciliació
bancària, o si és el cas la modificació de les dades d'aquesta, d'aquells tributs de
caràcter periòdic, perquè d'aquesta manera se li descompti directament del
compte que s'hagi aportat.

IBI.

Aigua.

Escombreries.

Circulació.

Clavegueram.

Cementiri.

Jardí d'infància.

Altres.


El fet de domiciliar el pagament dels mateixos ens aportarà avantatges com ara no
haver de desplaçar-nos i fer cues innecessàries per al pagament dels tributs, així com
la tranquillitat de saber que es procedirà a realitzar el descompte en forma i termini,
complint d'aquesta manera amb les obligacions tributàries corresponents.

Forma d'inici Instància de part

Subjecte Persona física o jurídica

Termini de presentació Perquè tingui efecte la domiciliació o el canvi de la mateixa, haurà de ser presentada la
sol·licitud:


En el cas dels rebuts anuals, el canvi haurà d'efectuar-se abans del 30 de desembre de l'any
anterior.

Per a rebuts trimestrals, el canvi haurà de realitzar-se 10 dies abans d'acabar el trimestre.
Rebuts mensuals, abans del mes anterior a l'efecte del cobrament del següent.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Tributs El servei de domiciliació és gratuït.

Però mitjançant el mateix es procedirà a realitzar el pagament dels diferents tributs d'acord
amb l'Ordenança fiscal municipal de l'Ajuntament.

Òrgan gestor Negociat de tresoreria
Observacions Serà necessari perquè sigui efectiu que es facin conforme als terminis abans assenyalats.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud domiciliacions bancàries: Sol•licitud degudament emplenada, aportant totes les dades necessàries. Important indicar
concepte, referència del tribut, titular del compte, beneficiari de la prestació i, per
descomptat el número de compte, etc.
Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Ley 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Séctor Público.
Reglamento 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica