Usuari anònim Connectar
20:11:04 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol·licitud de caràcter generalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Mitjançant aquest procediment es permet al ciutadà presentar sol·licituds davant del registre general de l'Ajuntament, en relació a totes aquelles qüestions per les quals no es trobi sol·licitud en paper o procediment telemàtic concret.

Tant presencial com telemàticament, haurà d'emplenar la sol·licitud i aportar tots aquells documents que consideri pertinents.


L'Ajuntament mitjançant aquest servei pretén posar a disposició del ciutadà una via de comunicació directa a través de mitjans electrònics, permetent que la ciutadania prèvia identificació fefaent accedeixi a l'administració sense necessitat de desplaçar-se a aquesta.
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica
Termini de presentació D'acord amb el procediment que en el seu cas estigués establert.
Lloc de presentació De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud corresponent i degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles

Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment presentació de queixes i suggeriments, amb la documentació en format digital.

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el conveni oportú.


En els altres supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tributs D'acord amb la normativa relativa al procediment demanat.
Òrgan gestor La instància s'analitzarà pel registre general que determinarà l'òrgan gestor sobre la base del procediment demanat
Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent.
Termini màxim de resolució i notificació Termini general de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent. (art. 42 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
Efectes del silenci administratiu Efectes corresponents a la normativa aplicable.

El Règim general: art 43 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
Recursos possibles Seran els que corresponguin segons el procediment de què es tracti i la legislació aplicable a la matèria objecte de la sol·licitud.
Observacions Es recorda que la sol·licitud general s'utilitzarà sempre que no existeixi model específic o procediment telemàtic concret referent a la petició.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud: Sol·licitud degudament emplenada segons article 70 de la Llei 30/1992 Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Tota aquella documentació necessària conforme al procediment per al qual presenta la sol licitud. Opcional Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica