Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
00:10:27 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesLlicència d'obra menorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment La llicència d'obra menor es sol·licita per a obres de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposin alteració del volum de l'ús objectiu de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, ni afectin al disseny exterior, als fonaments, a l'estructura o a les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions de tota mena, com ara obres de conservació, manteniment i/o petites instal·lacions o construccions d'escassa senzillesa tècnica i valor econòmic..

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte La persona insteressada o el seu representant..

Termini de presentació Durant tot l'any, previ a l'inici de les obres..

Lloc de presentació De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud corresponent i degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Direcció Plaça de les Eres, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.

Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol.licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment de sol·licitud de llicència d'obra menor, amb la documentació en format digital.

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el conveni oportú.

En els altres supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Tributs TAXA: 0,5% del pressupost.

IMPOST: 2,4% del pressupost

EXEMPCIONS: les establertes a les ordenances.

Òrgan gestor Obres i urbanisme.

Òrgan que resol Resolució de l'Alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació 1mes.

Efectes del silenci administratiu Positiu, llevat de les excepcions de l'art 43 Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Recursos possibles Amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Pere de Riutdebilles, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. Transcorregut un mes a comptar de la interposició del recurs de reposició sense que s'hagi notificat la seva resolució es produirà la seva desestimació per silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos administratius, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Observacions Si en finalitzar l'obra desitja que se li retorni la fiança, haurà de sol·licitar-ho mitjançant la instància de devolució de fiança i adjuntar el certificat de la deixalleria i/o abocador autoritzar i fotografies de l'obra realitzada.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud de llicència d'obra menor. Obligatori Ambdues
Pressupost: Pressupost de les obres. Obligatori Ambdues
Plànol: Plànol de situació o croquis. Obligatori Ambdues
Certificat: Certificat del constructor. Obligatori Ambdues
Fotografies: Fotografia de l'estat actual. Obligatori Ambdues
Devolució de fiança i/o aval: Per a la devolució de la fiança s'haurà d'aportar:

- Sol·licitud de devolució de fiança.

- Certificat de l'abocador autoritzat o deixalleria.

- Fotografia de les obres realitzades.
Opcional Ambdues

Normativa
L 7/1985 Article 21.1 ll) i 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
L 3/2012 Articles 73, 74, 187 i següents de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
RDL 2/2004 Articles 20 a 27 i 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L 30/92 Articles 31, 34, 70, 79, 82.a, 84, 87 i 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i/o Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
DL 2/2003 Article 53.1.r) i 236.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D 1795/1995 Article 71 a 88, 298.3, 301.2 del Decret 1795/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
OFICIO Ordenances fiscals vigents, de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicència urbanística.
OGRCR Ordenança no fiscal vigent, de gestió de residus de la construcció i runes.
RDL 781/1986 Article 24.e) del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
RD 1720/07 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica