Usuari anònim
Connectar
10:27:41 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesLlicència d'obra menorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment La llicència d'obra menor es sol·licita per a obres de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, que no suposin alteració del volum de l'ús objectiu de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, ni afectin al disseny exterior, als fonaments, a l'estructura o a les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions de tota mena, com ara obres de conservació, manteniment i/o petites instal·lacions o construccions d'escassa senzillesa tècnica i valor econòmic..

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte La persona insteressada o el seu representant..

Termini de presentació Durant tot l'any, previ a l'inici de les obres..

Lloc de presentació Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.


A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.


A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.


A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles


A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Tributs TAXA: 0,5% del pressupost.

IMPOST: 2,4% del pressupost

EXEMPCIONS: les establertes a les ordenances.

Òrgan gestor Obres i urbanisme.

Òrgan que resol Resolució de l'Alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació 1mes.

Efectes del silenci administratiu Positiu.

Recursos possibles Amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Pere de Riutdebilles, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. Transcorregut un mes a comptar de la interposició del recurs de reposició sense que s'hagi notificat la seva resolució es produirà la seva desestimació per silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos administratius, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Observacions Si en finalitzar l'obra desitja que se li retorni la fiança, haurà de sol·licitar-ho mitjançant la instància de devolució de fiança i adjuntar el certificat de la deixalleria i/o abocador autoritzar i fotografies de l'obra realitzada.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud de llicència d'obra menor. Obligatori Ambdues
Pressupost: Pressupost de les obres. Obligatori Ambdues
Plànol: Plànol de situació o croquis. Obligatori Ambdues
Certificat: Certificat del constructor. Obligatori Ambdues
Fotografies: Fotografia de l'estat actual. Obligatori Ambdues
Devolució de fiança i/o aval: Per a la devolució de la fiança s'haurà d'aportar:

- Sol·licitud de devolució de fiança.

- Certificat de l'abocador autoritzat o deixalleria.

- Fotografia de les obres realitzades.
Opcional Ambdues

Normativa
L 7/1985 Article 21.1 ll) i 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
L 3/2012 Articles 73, 74, 187 i següents de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
RDL 2/2004 Articles 20 a 27 i 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
DL 2/2003 Article 53.1.r) i 236.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D 1795/1995 Article 71 a 88, 298.3, 301.2 del Decret 1795/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
OFICIO Ordenances fiscals vigents, de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa per llicència urbanística.
OGRCR Ordenança no fiscal vigent, de gestió de residus de la construcció i runes.
RDL 781/1986 Article 24.e) del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Ley 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Séctor Público.
Reglamento 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica