Sariego43;
Usuari anònim
Connectar
22:47:24 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesQueixes i SuggerimentsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció del procediment Mitjançant aquest procediment les persones interessades podran presentar les queixes, suggeriments i avisos que considerin oportuns, transmetent a l'Ajuntament qualsevol idea, proposta o avís que ajudi a millorar els serveis la competència dels quals correspongui a l'administració municipal.
Aquest procediment es podrà tramitar a través d'aquest servei de PRESENTACIÓ DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS a través de l'opció tramitar. Requerint identificació fefaent mitjançant certificat digital o DNIe.
És important assenyalar que la presentació de la queixa, suggeriment o avís a través d'aquest servei, que requereix identificació, confereix a l'usuari la condició d'interessat en el procediment.
Si el que desitja és posar en coneixement de l'entitat aquest avís, queixa o suggeriment sense adquirir la condició d'interessat a l'expedient podrà fer-ho mitjançant el següent enllaç BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS, NO requerint en aquest cas identificació fefaent, podent accedir també, des del menú inicial.
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.
Termini de presentació Els 365 dies de l'any 24 hores.
Lloc de presentació - De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud corresponent i degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles

Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment presentació de queixes i suggeriments, amb la documentació en format digital.

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit el conveni oportú.


En els altres supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tributs Servei gratuït
Òrgan gestor La instància s'analitzarà pel registre general que remetrà a l'òrgan gestor que correspongui en virtut del procediment demanat.
Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent.
Termini màxim de resolució i notificació D'acord amb la normativa relativa al procediment demanat.
Observacions RECORDAR: que la iniciació a través del procediment de BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS, no genera un assentament, sinó un avís a l'Ajuntament al que se li donarà la tramitació deguda, però sense que es produeixi notificació per part de l'Administració a la persona que va posar en coneixement el fet.
Si desitja que se li notifiqui el resultat de les actuacions realitzades per l'administració en virtut de la seva sol·licitud haurà de realitzar-ho a través d'aquest procediment de sol·licitud de queixes i suggeriments, prèvia identificació mitjançant certificat digital o DNIe.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud: Sol·licitud degudament emplenada. Obligatori Ambdues
Classificació per defecte d'entrada: Documentació addicional Opcional Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, de 01 de Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 11/07 DEROGADA por la Ley 39/2015 Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
L 15/99 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
RD 1720/07 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica