Usuari anònim
Connectar
03:34:39 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesLlicència d'obra majorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció S'ha de sol·licitar la llicència d'obra quan les obres a realitzar tinguin una complexitat tant tècnica com constructiva i econòmica que suposin alteració del volum de l'ús objectiu de les instal·lacions i serveis d'ús comú, afectin al disseny exterior, a la fonamentació, a l'estructura o a les condicions d'habitabilitat o seguretat dels locals de negoci en sòl residencial i per les quals es requereix, per a la seva tramitació i consecució, projecte tècnic.

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte La persona interessada o el seu representant.

Termini de presentació Durant tot l'any, prèviament a l'inici de les obres.

Lloc de presentació Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de les administracions a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles


A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Import Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Taxa: 0,5% del pressupost (Article 6è).

Exempcions, bonificacions i reduccions (Article 4art).


Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Exempcions, bonificacions i reduccions (Article 4art).

Impost: 2,4% del pressupost (Article 6è).


Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

Període impositiu i meritació de la taxa (Article 7è).
Òrgan gestor Obres, urbanisme i activitats.

Òrgan que resol Resolució d'alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació 3 mesos.

Efectes del silenci administratiu Positiu.

Tret que la sol·licitud tingui com a conseqüència que es transfereixin, al sol·licitant o a tercers, facultats relatives al domini públic o al servei públic, o que es tracti d'obres de nova planta quan no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament, o per la manca d'informes preceptius i vinculants d'altres administracions que siguin determinants per l'atorgament de la llicència. En aquests supòsits es considerarà desestimada.

Recursos possibles Recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, davant l'alcaldia de l'Ajuntament, en el termini d'UN MES a comptar a partir de l'endemà de rebre la present notificació.

Contra la denegació expressa al recurs de reposició podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 MESOS, comptats a partir del dia següent a la notificació, davant del Jutjat d'aquesta jurisdicció.
Si transcorregut el termini d'UN MES des de la interposició del recurs de reposició no hagués recaigut resolució expressa, aquest s'entendrà desestimat, podent interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de 6 MESOS, comptats a partir del dia següent a aquell en què es produeixi la desestimació, davant del Jutjat d'aquesta jurisdicció.

Pot, a més, interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimi oportú.

Observacions Si en finalitzar l'obra desitja que se li retorni la fiança i/o aval, haurà de sol·licitar-ho mitjançant la instància de devolució de fiança i/o aval i adjuntar el certificat de l'abocador autoritzat, el certificat de final d'obra i fotografies de les obres realitzades.

L'atorgament de la llicència d'obres no autoritza el tall ni l'ocupació de la via pública (bastides, maquinària, materials de construcció, tanques provisionals, contenidors, etc.) que requerirà d'autorització específica, tret que la pròpia llicència ho especifiqui expressament.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud de llicència d'obra.: Sol·licitud de llicència d'obra. Obligatori Ambdues
Projecte: Projecte tècnic en suport digital. Obligatori Ambdues
Estudi: Estudi bàsic de seguretat i salut. Obligatori Ambdues
Informe: Assumeix tècnic. Obligatori Ambdues
Títol: Certificació del constructor. Obligatori Ambdues
IAE: Alta IAE o equivalent constructor. Obligatori Ambdues
Assegurança: Assegurança de responsabilitat civil constructor, amb pòlissa vigent que cobreixi un capital mínim assegurat de 300.000,00 euros. Obligatori Ambdues
Contracte: Còpia del contracte d'acceptació de residus d'obra amb gestor autoritzat. Obligatori Ambdues
Devolució de la fiança i/o aval: Per a la devolució de la fiança s'haurà d'aportar:

- Sol·licitud de devolució de fiança i/o aval.

- Certificat de l'abocador autoritzat.

- Certificat de final d'obra.

- Fotografies de l'obra realitzada.
Opcional Ambdues

Normativa
L 3/2012 Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
D 1795/1995 Decret 1795/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
OGRCR Ordenança reguladora de la gestió dels residus de la construcció i runes.
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica