Usuari anònim
Connectar
04:32:48 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol· licitud de material i equipamentNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant aquest procediment les associacions sense ànim de lucre podran sol·licitar a l'ajuntament la
cessió de material i equipaments locals per a actes públics.


No es cedirà ni a particulars ni a les associacions abans esmentades per a actes privats.

La cessió del material estarà condicionada a la seva disponibilitat per coincidència o no d'altres
actes que puguin haver estat fixats amb antelació, tant per altres entitats com pel propi ajuntament.


L'ajuntament, en cas de no disposar de material propi, no estarà obligat en cap cas a proporcionar
el material sol·licitat.

L'entitat sol·licitant haurà de buscar una data alternativa
en la qual pugui haver-hi disponibilitat d'aquest material.


Una vegada rebuda la sol·licitud, la petició rebrà resposta tant positiva com negativament en
un termini no superior a 72 hores (comptades en dies hàbils, de dilluns a divendres).

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte Associacions sense ànim de lucre.

Termini de presentació Aquesta sol·licitud es farà en un termini no inferior a 15 dies previs a la data de l'acte en
qüestió. En cas que aquesta condició no es compleixi, l'ajuntament podrà revocar la cessió per causes
tècniques derivades de la falta de temps de la petició.

Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les administracions a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.
Import Servei gratuït.

Òrgan gestor Atenció ciutadana.

Termini màxim de resolució i notificació Una vegada rebuda la sol·licitud, la petició rebrà resposta tant positiva com negativament en un termini
no superior a 72 hores (comptades en dies hàbils, de dilluns a divendres).

Observacions L'entitat sol·licitant haurà de recollir el material sol·licitat en horari laboral de l'ajuntament, que és de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimecres també de 16 a 19 h.

S'haurà de concretar una hora amb l'agutzil, que farà el lliurament. Únicament en cas de petició
d'entarimats, taules i cadires, l'ajuntament farà el transport de lliurament i recollida, i muntatge i
desmuntatge només d'entarimats.


L'entitat sol·licitant es farà responsable del retorn del material cedit en el mateix estat en el qual
s'hagi lliurat o de justificar-se en cas de produir-se qualsevol dany al mateix.


El retorn del material es farà en els mateixos horaris que el lliurament.

L'ajuntament ha de promoure el civisme i les bones pràctiques tant en els seus actes com en els que
afavoreixi. Per aquest motiu:


a. En cas que el material sigui per a un acte en el qual es generin residus, l'entitat
sol·licitant queda obligada a fer una separació dels mateixos en la forma habitual
(ENVASOS, PAPER, CARTRÓ, VIDRE, ORGÀNICA). L'ajuntament facilitarà els
contenidors necessaris, degudament senyalitzats segons el tipus de residu pel qual
es necessitin. Per aquest motiu, si és el cas, cal incloure en la llista de material
el nombre i tipus de contenidors requerits. L'ajuntament s'encarregarà de gestionar la recollida i buidatge
dels contenidors cedits.

b. L'entitat sol·licitant es compromet a fer un bon ús del material sol·licitat i que l'acte que organitza no
ultrapassarà els límits raonables que permeten una
convivència cívica i pacífica, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordenança Municipal
reguladora de la Convivència Ciutadana, Protecció del Mitjà i de la Via Pública.


L'incompliment d'aquest punt pot ser causa de no cessió de material en el futur.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
SOL·LICITUD MATERIAL I EQUIPAMENT: Sol·licitud degudament emplenada. Obligatori Ambdues
PROGRAMA: S'ha d'adjuntar el programa de l'acte. Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica