Usuari anònim
Connectar
03:06:10 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol·licitud de cita amb càrrec públicNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Si vostè desitja concertar una cita amb algun dels càrrecs públics pot fer-ho a través
d'aquesta via.


Quan ens arribi la petició consultarem les agendes.

En tots dos casos ens posarem en contacte amb vostè per confirmar la reunió.

Recordi que la simple petició NO confirma la cita.

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de presentació Qualsevol moment de l'any
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les administracions a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Import Servei gratuït.

Òrgan gestor Negociat d'atenció ciutadana.

Efectes del silenci administratiu No ha de donar-se. En el cas que no confirmem la cita, li recomanem que es posi en
contacte amb nosaltres prèviament per assegurar la disponibilitat del càrrec i evitar
desplaçaments innecessaris.

Observacions Recordi que la simple petició NO confirma la cita.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud general: Sol·licitud degudament emplenada. Obligatori Ambdues

Normativa
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica