Usuari anònim
Connectar
04:18:33 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesDomiciliació bancàriaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant aquest procediment la ciutadania pot demanar la domiciliació bancària, o si és el cas, la modificació de les seves dades, d'aquells tributs de caràcter periòdic, perquè d'aquesta manera se li descompti directament del compte que s'hagi aportat.

IBI.

Aigua.

Escombraries.

Circulació.

Clavegueram.

Cementiri.

Llar d’Infants.

Altres.


El fet de domiciliar el pagament dels tributs ens aportarà avantatges, com ara no haver de desplaçar-nos ni fer cues innecessàries per al pagament dels tributs, així com la tranquil·litat de saber que es procedirà a realitzar el descompte en forma i termini, complint d'aquesta manera amb les obligacions tributàries corresponents.

Forma d'inici Instància de part

Subjecte Persona física o jurídica

Termini de presentació Perquè tingui efecte la domiciliació o el canvi de la mateixa, haurà de ser presentada la
sol·licitud:


En el cas dels rebuts anuals, el canvi haurà d'efectuar-se abans del 30 de desembre de l'any
anterior.

Per a rebuts trimestrals, el canvi haurà de realitzar-se 10 dies abans d'acabar el trimestre.
Per a rebuts mensuals, abans del mes anterior a l'efecte del cobrament del següent.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les administracions a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Import El servei de domiciliació és gratuït.

No obstant, mitjançant la domiciliació, es procedirà a realitzar el pagament dels diferents tributs d'acord amb l'Ordenança fiscal municipal corresponent..

Òrgan gestor Negociat de tresoreria
Observacions Serà necessari perquè sigui efectiu que es faci conforme als terminis abans assenyalats.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud domiciliació bancària: Sol·licitud degudament emplenada, aportant totes les dades necessàries. Important indicar
concepte, referència del tribut, titular del compte, beneficiari de la prestació i, per
descomptat, el número de compte, etc.
Obligatori Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica