Usuari anònim
Connectar
05:12:56 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesAssabentat d'obresNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Es poden tramitar amb comunicació prèvia de modalitat simplificada les obres d'escassa entitat i rellevància que no requereixen documentació tècnica, concretament les especificades a l'article 3 de l'Ordenança reguladora del procediment d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia.
Classe de tràmit Comunicació.
Tipus de tramitació Procediment.
Matèria Relacions del ciutadà, empresa o empleat públic amb l'Administració.
Dirigit a Ciutadania.
Empreses.
Periodicitat Continu.
Tipologia de la tramitació Extern comú.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persona física o jurídica.
Termini de presentació Al llarg de l'any, previ a l'inici de les obres.
Canals de realització Electrònic.
Presencial.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com als restants registres electrònics de qualsevol de les administracions a les que es refereix l'article 2.1. de la Llei 39/2015.

- A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'estableixi.

- A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- A les oficines d'assistència en matèria de registres. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.

- A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
Import - Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Impost: 2,4% del pressupost (Article 6è).

- Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Taxa: 0,5% del pressupost (Article 6è).
Administració Local.
Centre Directiu Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
Departament Obres, urbanisme i activitats.
Òrgan gestor Obres, urbanisme i activitats.
Òrgan que resol No procedeix.
Termini màxim de resolució i notificació Si l'administració, en el termini màxim de 10 dies hàbils, no manifesta de manera motivada la seva disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la legislació urbanística i el planejament vigent.
Efectes del silenci administratiu Positiu.
Resolució No procedeix.
Recursos possibles - Recurs potestatiu de reposició (termini d'un mes).

- Recurs contenciós administratiu (termini de dos mesos).
Pràctica de notificacions Segons la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el cas de ser alguna de les persones obligades segons l'art 14 de la Llei 39/2015 a través de la bústia de notificacions que es troba a la seu.
Si es tractés de persona física, segons el que hagi indicat a la sol·licitud se li remetrà en format físic o únicament a la bústia de notificacions.
Tipologies de l'actuació Realització de treballs d'anivellament en espais exteriors que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en cap punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l'edifici, sense aportació de terres.

Construcció provisional de barraques o mòduls prefabricats provisionals d'obres prèviament autoritzades que no estiguin ubicats a la via pública.

Revocar, enguixar, enrajolar, aplacar i pintar parets i sostres interiors que no modifiquin la distribució existent.

Canviar o reparar paviments existents, quan no s'afecti cap element estructural de l'edifici i sense sobreposar capa de paviment sobre l'existent.

Renovar aparells sanitaris, safareig i cuines, que no modifiquin la distribució existent.

Instal·lació d'aparells d'aire condicionat o altres aparells similars, en la coberta o en façana integrats en buit arquitectònic o no visibles des de la via pública.

Reparació de tanques existents, sempre que no impliqui modificació de les seves mides o de les característiques preexistents, d'acord amb el planejament vigent.

Arrebossat, estucat i pintat de façanes exteriors, mitgeres, celoberts o de patis de ventilació que no necessitin una bastida fixa.

Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d'arbres, no incloent els comunicats de crema.

Establiment provisional de tanques de precaució d'obres prèviament autoritzades quan no s'ocupa la via pública.

Col·locar o reparar el cel ras.

Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures interiors i obertures de façana, sense alteració del buit arquitectònic.

Adequació de locals comercials que no modifiquin la seva estructura ni distribució i millorin les condicions d'higiene i estètica.

Instal·lació d'antenes parabòliques en coberta.

Substitució o reparació de paviments, teules i impermeabilització de cobertes sense afectar elements estructurals.

Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, desguàs i claveguerams interiors de l'edifici i que no afectin a la via pública.
Informació addicional Les actuacions sotmeses a comunicació prèvia simplificada s'hauran d'iniciar i finalitzar en el termini comú de 6 mesos. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagin executat o finalitzat caldrà formalitzar una nova comunicació (en qualsevol cas, serà d'aplicació l'article 73 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la protecció de la legalitat urbanística).

Si les obres objecte de comunicació estan destinades a l'exercici d'alguna activitat sotmesa a autorització per part del propi Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, en cap cas s'entendran autoritzades sense que prèviament o simultàniament ho hagi estat l'activitat, si s'escau.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud: Sol·licitud presencial - Formulari web degudament complimentat, segons el perfil de la persona que el presenti (Art. 14 L 39/2015). Obligatori Ambdues
Documentació acreditativa: Si actués en representació legal i no tingués certificat digital de representant, haurà d'aportar la documentació acreditativa que resulti necessària. Opcional Ambdues
Declaració responsable del constructor: Declaració responsable del constructor que assumeix l'execució de l'obra de complir els requisits que el faculten per efectuar-les al municipi. Declaració obligatòria, excepte que les obres les realitzi el mateix propietari i únicament en el seu habitatge habitual. Opcional Ambdues
Documentació gràfica: Documentació gràfica, per a una major comprensió i identificació de les obres (plànol d'ubicació, fotografies o croquis). Opcional Ambdues
Autoliquidació ICIO, taxa i fiança: Model normalitzat d'autoliquidació ICIO, taxa i constitució de garantia per comunicació prèvia en la modalitat simplificada. Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de l'autoliquidació: Justificant de pagament de l'autoliquidació ICIO, taxa i constitució de garantia per comunicació prèvia en la modalitat simplificada. Obligatori Ambdues
Pressupost de l'obra: Pressupost de l'obra Obligatori Ambdues

Normativa
DL 1/2010 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
D 64/2014 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
O.M. 8 Ordenança municipal núm. 8 reguladora del procediment d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia en modalitat simplificada (assabentat d'obres).
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica