Usuari anònim
Connectar
05:15:09 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesCertificat de qualificació urbanísticaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Document públic en el que es fan constar les condicions d'edificació permeses per una finca o immoble, així com l'ús i classes permesos. En definitiva, el règim urbanístic aplicable.
Classe de tràmit Certificats.
Tipus de tramitació Procediment.
Matèria Relacions del ciutadà, empresa o empleat públic amb l'Administració.
Dirigit a Ciutadania.
Empreses.
Periodicitat Continu.
Tipologia de la tramitació Extern comú.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persona física o jurídica.
Termini de presentació Al llarg de l'any.
Canals de realització Electrònic.
Presencial.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com als restants registres electrònics de qualsevol de les administracions a les que es refereix l'article 2.1. de la Llei 39/2015.

- A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'estableixi.

- A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- A les oficines d'assistència en matèria de registres. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.

- A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
Import -Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per expedició de documents administratius.

-Certificat de qualificació urbanística, amb visita de comprovació: 51,50 ¤ (Article 6è, Epígraf 4, Apartat 2).

-Certificat de qualificació urbanística, sense visita de comprovació: 25,75 ¤ (Article 6è, Epígraf 4, Apartat 3).
Administració Local.
Centre Directiu Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
Departament Obres, urbanisme i activitats.
Òrgan gestor Obres, urbanisme i activitats.
Òrgan que resol Certificat de Secretaria.
Termini màxim de resolució i notificació 1 mes des de la data de presentació.
Efectes del silenci administratiu No procedeix.
Resolució No procedeix.
Recursos possibles No procedeixen.
Pràctica de notificacions Segons la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el cas de ser alguna de les persones obligades segons l'art 14 de la Llei 39/2015 a través de la bústia de notificacions que es troba a la seu.
Si es tracta de persona física, segons el que hagi indicat a la sol·licitud, se li remetrà en format físic o únicament a la bústia de notificacions.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud: Sol·licitud presencial - Formulari web degudament complimentat, segons el perfil de la persona que el presenti (Art. 14 L 39/2015). Obligatori Ambdues
Documentació acreditativa: Si actués en representació legal y no tingués certificat digital de representant, haurà d'aportar la documentació acreditativa que resulti necessària. Opcional Ambdues
Documents localització de la finca / immoble: En el cas de no haver indicat la "localització de la finca / immoble" a la sol·licitud / formulari web, serà necessari aportar un dels següents documents:

1.Plànol de situació o emplaçament de la finca / immoble.
2.Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI de la finca /immoble.
3.Document on aparegui la referència cadastral de la finca / immoble.
4.Número de polígon i parcel·la de la finca /immoble.
Opcional Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
DL 1/2010 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica