Usuari anònim
Connectar
05:22:20 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesLlicència ambiental (Annex II)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin exercir una activitat comercial o industrial, classificada a l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció ambiental i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent llicència ambiental (Annex II).
Classe de tràmit Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions.
Tipus de tramitació Procediment.
Matèria Relacions del ciutadà, empresa o empleat públic amb l'Administració.
Dirigit a Ciutadania.
Empreses.
Periodicitat Continu.
Tipologia de la tramitació Extern comú.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persona física o jurídica.
Termini de presentació Al llarg de l'any.
Canals de realització Electrònic.
Presencial.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com als restants registres electrònics de qualsevol de les administracions a les que es refereix l'article 2.1. de la Llei 39/2015.

- A les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'estableixi.

- A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- A les oficines d'assistència en matèria de registres. Direcció PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.

- A qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
Import - Ordenança fiscal núm. 21 Taxa per prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses.

- Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d'activitats exercides en locals tancats o recintes, o de llur modificació substancial: Quota fixa 1.022,00 ¤ - Superfície construïda 0,82 ¤ / m2 (Article 6è, Epígraf 3).
Administració Local.
Centre Directiu Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
Departament Obres, urbanisme i activitats.
Òrgan gestor Obres, urbanisme i activitats.
Òrgan que resol Resolució d'Alcaldia.
Termini màxim de resolució i notificació 6 mesos des de la data de presentació.
Efectes del silenci administratiu Negatiu.
Resolució Fi via Administrativa: Si.
Recursos possibles Amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. Transcorregut un mes a comptar de la interposició del recurs de reposició sense que s'hagi notificat la seva resolució es produirà la seva desestimació per silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos administratius, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Pràctica de notificacions Segons la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En el cas de ser alguna de les persones obligades segons l'art 14 de la Llei 39/2015 a través de la bústia de notificacions que es troba a la seu.
Si es tractés de persona física, segons el que hagi indicat a la sol·licitud se li remetrà en format físic o únicament a la bústia de notificacions.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud: Sol·licitud presencial - Formulari web degudament complimentat, segons el perfil de la persona que el presenti (Art. 14 L 39/2015). Obligatori Ambdues
Documentació acreditativa: Si actués en representació legal y no tingués certificat digital de representant, haurà d'aportar la documentació acreditativa que resulti necessària. Opcional Ambdues
Projecte: Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent. Opcional Ambdues
Projecte: Si l'interessat no ha sol.licitat informe urbanístic abans de sol.licitar la llicència ambiental, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada, la informació següent:

1.Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
2.Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
3.Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
4.Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
5.En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
Opcional Ambdues
Estudi geològic: Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl. Opcional Ambdues
Estudi d'impacte ambiental o document ambiental: Estudi d'impacte ambiental o document ambiental, si és necessari. Opcional Ambdues
Document acreditatiu de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica: Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal.lacions a la llicència atorgada. Opcional Ambdues
Sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols: El sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol.licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació (És voluntari aportar aquest document). Opcional Ambdues
Documentació preceptiva en matèria d'incendis: Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable. Opcional Ambdues
Pla de gestió de les dejeccions ramaderes: Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, si és el cas. Opcional Ambdues
Declaració: Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara. Opcional Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària: Declaració responsable en matèria de salut alimentària. Opcional Ambdues
Qualsevol altra documentació: Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat. Opcional Ambdues
Taxa: Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa. Opcional Ambdues
Altra documentació: Altra documentació Opcional Ambdues

Normativa
D 159/2012 Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjaments turístics i habitatges d'ús turístic.
D 176/2009 Decret 176/2009, de 10 de novembre, sobre protecció contra la contaminació acústica.
L20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats recreatives.
L 3/2010 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d?incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
M.C.Acustica Mapa de capacitat acústica de Sant Pere de Riudebitlles.
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica