Usuari anònim
Connectar
04:03:22 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesSol·licitud de caràcter generalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant aquest procediment es permet al ciutadà presentar sol·licituds davant del registre general de l'Ajuntament, en relació a totes aquelles qüestions per les quals no es trobi sol·licitud en paper o procediment telemàtic concret.

Tant presencial com telemàticament, haurà d'emplenar la sol·licitud i aportar tots aquells documents que consideri pertinents.

L'Ajuntament, mitjançant aquest servei, pretén posar a disposició del ciutadà una via de comunicació directa a través de mitjans electrònics, permetent que la ciutadania, prèvia identificació fefaent, accedeixi a l'administració sense necessitat de desplaçar-se presencialment.

Forma d'inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica
Termini de presentació D'acord amb el procediment que en el seu cas estigués establert.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les administracions a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Import D'acord amb la normativa relativa al procediment demanat.
Òrgan gestor La instància s'analitzarà pel registre general, que determinarà l'òrgan gestor sobre la base del procediment demanat
Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent.
Termini màxim de resolució i notificació Termini general de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent.
Efectes del silenci administratiu Efectes corresponents a la normativa aplicable.
Recursos possibles Seran els que corresponguin segons el procediment de què es tracti i la legislació aplicable a la matèria objecte de la sol·licitud.
Observacions Es recorda que la sol·licitud general s'utilitzarà sempre que no existeixi model específic o procediment telemàtic concret referent a la petició.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud: Sol·licitud degudament emplenada. Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Tota aquella documentació necessària conforme al procediment per al qual presenta la sol licitud. Opcional Ambdues
Representant, si escau: Si actués en representació legal i no tingués certificat digital de representant, haurà d'aportar la documentació acreditativa que resulti necessària. Opcional Ambdues

Normativa
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica