Usuari anònim
Connectar
04:08:16 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesLlicència d'obra menorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció La llicència d'obra menor es sol·licita per aquelles obres de reforma que requereixin projecte tècnic en habitatges i locals o que, per les seves característiques, no es puguin tramitar en règim de Comunicació Prèvia, modalitat simplificada.

Forma d'inici Instància de part.

Subjecte La persona interessada o el seu representant.

Termini de presentació Durant tot l'any, previ a l'inici de les obres.

Lloc de presentació Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol de les Administracions Públiques a les quals es refereix. l'article 2.1. Llei 39/2015.


A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.


A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.


A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles


A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.

Import Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Taxa: 0,5% del pressupost (Article 6è).

Exempcions, bonificacions i reduccions (Article 4art).


Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Exempcions, bonificacions i reduccions (Article 4art).

Impost: 2,4% del pressupost (Article 6è).


Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

Període impositiu i meritació de la taxa (Article 7è).
Òrgan gestor Obres, urbanisme i activitats.

Òrgan que resol Resolució de l'Alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació 1 mes.

Efectes del silenci administratiu Positiu.

Recursos possibles Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació. Transcorregut un mes a comptar de la interposició del recurs de reposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, es produirà la seva desestimació per silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos administratius, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Observacions Si en finalitzar l'obra desitja que se li retorni la fiança, haurà de sol·licitar-ho mitjançant la instància de devolució de fiança i adjuntar el certificat de la deixalleria i/o abocador autoritzat i fotografies de l'obra realitzada.

L'atorgament de la llicència d'obres no autoritza el tall ni l'ocupació de la via pública (bastides, maquinària, materials de construcció, tanques provisionals, contenidors, etc.) que requerirà d'autorització específica, tret que la pròpia llicència ho especifiqui expressament.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud de llicència d'obra menor. Obligatori Ambdues
Representant si escau: Si actues en nom jurídic i no en representació digital de l'hagués certificat, hauràs d'aportar la documentació acreditativa del necessari. Opcional Ambdues
Pressupost: Pressupost de les obres. Obligatori Ambdues
Planòl: Plànol de situació o croquis. Obligatori Ambdues
Declaració responsable del constructor: Declaració responsable del constructor que assumeix l'execució de l'obra de complir els requisits que el faculten per efectuar-les al municipi. Declaració obligatòria, excepte que les obres les realitzi el mateix propietari i únicament en el seu habitatge habitual. Opcional Ambdues
Devolució de fiança i/o aval: Per a la devolució de la fiança s'haurà d'aportar:

- Sol·licitud de devolució de fiança.

- Certificat de l'abocador autoritzat o deixalleria.

- Fotografia de les obres realitzades.
Opcional Ambdues

Normativa
L 3/2012 Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
D 1795/1995 Decret 1795/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.
OGRCR Ordenança reguladora de la gestió dels residus de la construcció i runes.
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Riudebitlles.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica