Usuari anònim
Connectar
05:07:45 Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles :: Inici :: Informació de Procediment

Ajuntament Sant Pere de RiudebitllesQueixes i SuggerimentsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant aquest procediment les persones interessades podran presentar les queixes, suggeriments i avisos que considerin oportuns, transmetent a l'Ajuntament qualsevol idea, proposta o avís que ajudi a millorar els serveis la competència dels quals correspongui a l'administració municipal.
Aquest procediment es podrà tramitar a través d'aquest servei de PRESENTACIÓ DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS a través de l'opció tramitar, requerint identificació fefaent mitjançant certificat digital o DNIe.
És important assenyalar que la presentació de la queixa, suggeriment o avís a través d'aquest servei, que requereix identificació, confereix a l'usuari la condició d'interessat en el procediment.
Si el que desitja és posar en coneixement de l'entitat aquest avís, queixa o suggeriment sense adquirir la condició d'interessat a l'expedient podrà fer-ho mitjançant el següent enllaç BÚSTIA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS, NO requerint en aquest cas identificació fefaent, podent accedir també, des del menú inicial.
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.
Termini de presentació Els 365 dies de l'any 24 hores.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com a la resta de registres electrònics de les administracions a les que es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015.
-A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-A les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-A les oficines d'assistència a registres. Adreça PLAÇA ERES, 1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles.
-A qualsevol altre oficina/registre que estableixin les disposicions vigents.
Import Servei gratuït
Òrgan gestor La instància s'analitzarà pel registre general que remetrà a l'òrgan gestor que correspongui en virtut del procediment demanat.
Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent.
Termini màxim de resolució i notificació D'acord amb la normativa relativa al procediment demanat.
Observacions RECORDAR: que la iniciació a través del procediment de BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS, no genera un assentament, sinó un avís a l'Ajuntament al que se li donarà la tramitació deguda, però sense que es produeixi notificació per part de l'Administració a la persona que va posar en coneixement el fet.
Si desitja que se li notifiqui el resultat de les actuacions realitzades per l'administració en virtut de la seva sol·licitud haurà de realitzar-ho a través d'aquest procediment de sol·licitud de queixes i suggeriments, prèvia identificació mitjançant certificat digital o DNIe.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud: Sol·licitud degudament emplenada. Obligatori Ambdues
Classificació per defecte d'entrada: Documentació addicional Opcional Ambdues

Normativa
L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 7/85 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
LO 3/2018 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Reglament 2016/679 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
Altra Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica